HABERLER
STEMatik Düşünüyorum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında "STEMatik Düşünüyorum" projemiz 15 Eylül itibariyle başlamıştır. Projemiz Gençlik Projeleri Destek Programı (2016/2) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Projenin Amacı

Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefi; gençlerin araştırmacı ruhunu ortaya çıkarmak, gençleri bilimsel araştırmaya yönlendirmek, gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırmak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlamaktır. Başarmayı amaçladığımız özel hedef ise; federasyonumuz bünyesinde Sultangazi ilçesinde bulunan gençlik kulübümüzde, bilim ve teknik yoluyla gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla STEM laboratuvarının kurulması ve hedef grubumuzu oluşturan 100 gencin proje faaliyetlerine katılarak aşağıdaki kazanımlara sahip olması ve farkındalık oluşturması hedeflenmektedir.

Gençlerin mantıksal düşünme becerilerine katkıda bulunmak,
Gençlerin problem çözme becerilerini geliştirmek,
Teknolojinin doğasını açıklamayı ve anlamayı sağlamak,
STEM eğitimi sayesinde gençlere disiplinler arası bakış açısı kazandırmak,
STEM eğitimleri çerçevesinde, yaparak, yaşayarak öğrenme metodu ile öğrenmeyi eğlenceli hale dönüştürmek,
STEM eğitimi modeli ile teknoloji ve mühendislik becerilerini erken yaşta gençlere kazandırmak,
Gençlerin öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını, bunun yanında önceki öğrenilen bilgiler ile ilişkilendirilmesini sağlamak.

Hedefler neticesinde oluşan kazanımlar hedef kitlenin bilim ve tekniğe yönelişi destekleyen, girişimcilik kültürünün okuldan başlayarak yaygınlaştırılabilmesi, gençlerin farklı şeyler söyleyebilme hayal kurabilme, merak ve araştırma duygusunun artırılabilmesi, gençlerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerine, cesaret ve özgüvenlerini teşvik edebilmesine katma değer sağlayacaktır.

Grup çalışmalarına olanak sağlayan projemiz, STEM eğitimi sayesinde bireyselleşmenin ötesinde bir ekip mantığı ile ortaya kaliteli çalışmalar koyabilme özelliklerini keşfedecekler.

Ayrıca ahlaki değerlerimizin ön planda olduğu tema etkinliklerine de projemizde yer verilecektir. Her ay bir ahlaki değer teması belirlenerek ilgili tema etkinlikleri yapılacaktır.
Stem Eğitimi Neden Önemli?

STEM eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde bulunan bir eğitim yaklaşımıdır. Ülkemizin ileriye dönük hedefleri doğrultusunda STEM eğitiminin ülkemiz ölçeğinde tanımlanması ve bu alan ile ilgili adımlar atılması gerekmektedir.

STEM eğitimi kritik düşünürler yetiştirmesi, bilim okuryazarlığını arttırması ve inovatif genç nesillerin yetişmesi için önemlidir. İnovasyon ülkelerin ekonomisi açısından çok önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki hayatın her alanına giren teknolojinin gelecekteki birçok iş için matematik, fen ve teknoloji bilgisini zorunlu kılacağını kestirmek zor değildir. STEM yaklaşımının bir diğer önemi de günümüzün karmaşık teknolojik problemlerini çözme yetisi gelişmiş bireylerin yetişmesinde kilit rol oynayacak olmasıdır. Disiplinler arası bir yaklaşımla bu temel eğitimlerin bir arada verilmesi çocukların gelecekte mesleki olarak daha başarılı olmalarını sağlayacağı aşikârdır.

STEM eğitimi disiplinler arası ilişkileri üst düzeyde tutan ve uygulamayı ön planda tutan bir eğitim modeli olduğu için öğrenciler akademik müfredatı uygulama ve yaparak-yaşayarak öğrenme imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca bu eğitim modeli ile öğrenciler beceri kabiliyetlerini geliştirmektedirler. STEM Eğitimi, bu dört disiplini; bilim, teknoloji, fen ve matematik birbiri üzerine inşa ederek ve birbirlerinden istifadelerini en üst düzeye çıkararak gerçek yaşamda kullanılabilen ve teknolojiyi üreten, elinde tutan ve pazarlayan bir nesil yetişmesini amaç edinmektedir.

STEM Atölye Çalışmaları Neler Olacak?

STEM okul dışı etkinlikler için önemli bir eğitimsel bir temel oluşturuyor. STEM Eğitim yönteminin seçilmesinin diğer bir sebebi de Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik disiplinleri arasında bir köprü kurarak geleceğin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri sağlam bir temelle almış nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. Proje kapsamında STEM atölyesinde verilecek eğitimler olan robot eğitimi ve diğer müfredatların ilgili yaş gurubuna kaliteli bir şekilde verilmesi, çocukların bu zihinsel gelişimi daha sağlıklı gerçekleştirmelerini destekleyecektir.

BİLİM ATÖLYESİ:Temel fizik, kimya, biyoloji bilgilerinin edinilmesi, bu konulara ilişkin laboratuvar ve deney becerilerinin kazanılması, çocukların bilime dair ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

TEKNOLOJİ ATÖLYESİ:Öğrencilerin algoritma okuyabilme ve üretebilmeleri, analitik düşünebilme becerilerini geliştirmeleri, bilgisayar teknolojisi mantığını anlayabilmelerini sağlamaktır.

MATEMATİK ATÖLYESİ:Öğrencilerin matematiğin günlük yaşamla bağlantısını kurabilmelerini sağlamak, çoklu ve eleştirel düşünme ve problem çözebilme becerilerini geliştirmek, matematik ve diğer bilimlerle ilişkisini anlayabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir.

MÜHENDİSLİK ATÖLYESİ:Öğrencilerin basit makinalardan başlayarak karmaşık yapılarda el becerisi edinmeleri, robotik çalışmalar alanında isteklerinin arttırılması, robotik ile ilgili genel bilgiye sahip olmaları, bu alanda proje geliştirebilecek düzeye gelmeleri, üç boyutlu düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu faaliyetler sayesinde çocukların kritik düşünmeleri ve problem çözme yetileri geliştirilecektir.

Molla Hüsrev Mah. Taştekneler Sokak No.12 Kat 2 Süleymaniye - Fatih/ İSTANBUL | bilgi@gencfed.org